Пурдик Віктор Петрович

Викладач ВНТУ

Публікації

Навчальні посібники (4)

1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика [Текст] : лабораторний практикум / Ю. А. Бурєнніков, О. В. Дерібо, Л. Г. Козлов [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 100 с.
2. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» [Текст] : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 238 с.
3. Дерібо О. В. Технологія машинобудування. Курсове проектування [Текст] : навчальний посібник / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, В. П. Пурдик. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 123 с.
4. Дерібо О. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 118 с.

Патенти (8)

1. Пат. 140791 UA, МПК F16K 17/10. Запобіжно-переливний клапан [Текст] / В. П. Пурдик (Україна). – № u 2019 08828 ; заявл. 22.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 140792 UA, МПК F16K 17/18. Зворотно-запобіжний клапан [Текст] / В. П. Пурдик (Україна). – № u 2019 08829 ; заявл. 22.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 43347 UA, МПК G05D 7/00. Регулятор витрати [Текст] / В. П. Пудрик, О. Л. Брицький (Україна). - № u200903011 ; заявл. 30.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
4. Пат. 35964 UA, МПК G05D 7/00. Регулятор витрати [Текст] / В. П. Пудрик, О. Л. Брицький (Україна). - №u200806901 ; заявл. 05.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. - 3 с. : кресл.
5. Пат. 36112 UA, МПК G05D 7/00. Регулятор витрати [Текст] / В. П. Пудрик, О. Л. Брицький (Україна). - №u200806901 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. - 3 с. : кресл.
6. Пат. 22017 UA, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, В. П. Пурдик, О. О. Адлер (Україна). - № u200611864 ; заявл. 10.11.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с. : кресл.
7. Пат. 22801, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, В. П. Пурдик, Р. Р. Обертюх, О. О. Адлер (Україна). - № u200613735 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
8. Пат. 16579 UA, МПК B65G 23/00. Мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, Є. В. Харченко, В. П. Пурдик, О. О. Адлер (Україна). - № u200601740 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.

Статті (9)

1. Пурдик В. П. Динаміка приводу обладнання для формування заготовок цегли [Текст] / В. П. Пурдик, В. І. Перепелиця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», Вінниця, 27-29 грудня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 102-107
2. Аналіз сучасного промислового обладнання для виробництва паливних брикетів [Текст] / Н. А. Возній, В. П. Пурдик, В. О. Скоритченко, А. А. І. Утрерас // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», Вінниця, 27-29 грудня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 108-109
3. Пурдик В. П. Експериментальні дослідження процесу пресування паливних брикетів з деревинної сировини [Текст] / В. П. Пурдик, Н. А. Возній // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 5. – С. 92-97.
4. Пурдик В. П. Модернізація стенда для дослідження динамічних характеристик гнучких рукавів високого тиску [Текст] / В. П. Пурдик, М. Ю. Поздняков // Вісник машинобудування та транспорту. − 2016. – № 2. – С. 84-91.
5. Пурдик В. П. Експериментальний стенд та методика визначення динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску [Текст] / В. П. Пурдик, М, Ю. Поздняков // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 1. - С. 96-102.
6. Пурдик В. П. Стенд для експериментального дослідження динамічних характеристик гнучких трубопроводів [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик, М. Ю. Поздняков // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/357.
7. Пурдик В. П. Особливості математичного моделювання регулятора витрати з полімерним робочим органом [Текст] / В. П. Пурдик, О. Л. Брицький // Наукові нотатки. – 2013. – Вип. 42. – С. 216–219.
8. Пурдик В. П. Експериментальне дослідження робочого органу регулятора витрати з полімерного матеріалу [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик, О. Л. Брицький // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/346.
9. Експериментальне визначення необхідних умов і параметрів процесу та приводу пресування паливних брикетів з відходів деревини [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк, В. П. Пурдик, С. П. Білошицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 5. - С. 96-99.

Тези доповідей (18)

1. Пурдик В. П. Імітаційне дослідження динаміки пристрою для формування заготовок сирої цегли [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик, В. І. Перепелиця // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9841.
2. Пурдик В. П. Експериментальне дослідження ресурсу працездатності еластичного запорного органа клапана [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9845.
3. Козлов Л. Г. Оптимізація конструктивних параметрів врівноважувального клапана для гідроприводу інваріантного до знакозмінного навантаження / Л. Г. Козлов, Л. К. Поліщук, О. В. Піонткевич, В. П. Пурдик, О. В. Петров // «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019» I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 13-15 травня 2019 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 300-302. http://pdmtconf.vntu.edu.ua/publish_ua.html
4. Стенд для дослідження коефіцієнта демпфування робочого органу регулятора витрати [Електронний ресурс] / О. Л. Брицький, В. П. Пурдик, Б. В. Табаков, Д. А. Боровський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5379.
5. Пурдик В. П. Експериментальний стенд для визначення схеми формування сили тертя еластичним елементом під впливом тиску рідини [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5437.
6. Модернізація технологічного обладнання для формування заготовок цегли [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик, В. Г. Сапожник, О. С. Кубишкін, Ю. П. Піддубний // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2905.
7. Фізико–механічні характеристики неметалічних елементів, що використовується в гідроапаратурі [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик, О. Л. Брицький, В. А. Підлубний, В. В. Кошовий // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3280.
8. Пурдик В. П. Обгрунтування основних експлуатаційних параметрів обладнання для виробництва паливних брикетів [Електронний ресурс] / В. П. Пурдик, Н. А. Возній // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2908.
9. Брицький О. Л. Регулятор витрати з полімерним чутливим елементом [Текст] / О. Л. Брицький, В. П. Пурдик // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 22.
10. Пурдик В. П. Еластомірні керуючі елементи в апаратурі систем гідроавтоматики [Текст] / В. П. Пурдик // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 19–20.
11. Пурдик В. П. Технологія виробництва паливних брикетів [Текст] / В. П. Пурдик, Н. А. Возній // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 101.
12. Пурдик В. П. Динамічні характеристики гнучких рукавів високого тиску [Текст] / В. П. Пурдик, М. Ю. Поздняков // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 76.
13. Брицький О. Л. Математичне моделювання робочого органу регулятора витрати [Текст] / О. Л. Брицький, В. П. Пурдик, В. А. Підлубний // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 57.
14. Пурдик В. П. Модернізація стенда для дослідження динамічних характеристик гнучких рукавів високого тиску [Текст] / В. П. Пурдик, М. Ю. Поздняков // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 160–161.
15. Пурдик В. П. Обґрунтування основних експлуатаційних параметрів обладнання для виробництва паливних брикетів [Текст] / В. П. Пурдик, Н. А. Возній // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 152–155.
16. Пурдик В. П. Модернізація технологічного обладнання для формування заготовок цегли [Текст] / В. П. Пурдик, В. Г. Сапожник // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 141–142.
17. Пурдик В. П. Визначення динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску [Текст] / В. П. Пурдик, М. Ю. Поздняков // Збірник тез доповідей І-ої Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», м. Вінниця, 22 грудня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 42–43.
18. Брицький О. Л. Дослідження полімерного робочого органу регулятора витрати [Текст] / О. Л. Брицький, В. П. Пурдик, В. А. Підлубний // Збірник тез доповідей І-ої Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», м. Вінниця, 22 грудня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 28–29.